Một số chỉ dẫn và biểu mẫu giúp bạn trình bày văn bản theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.


cách trình bày văn bản
Văn bản hành chánh phải theo một tiêu chuẩn nhất định

Xem thêm: Các mẫu văn bản hành chánh, địa chính, hợp đồng, sổ sách...

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Để triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 4897/VP-HC ngày 12 tháng 9 năm 2006 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản kèm theo 28 mẫu văn bản để thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố. Hơn 2 năm thực hiện Thông tư 55, hầu hết các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 55. Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều văn bản ban hành có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày.


Thực hiện Công văn số 135/VTLTNN-NVĐP ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc đôn đốc thực hiện Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các Sở - ban - ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các Tổng Công ty 90, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiếp tục triển khai, hướng dẫn đến các Phòng, Ban trực thuộc để thực hiện nghiêm túc Thông tư 55 và Công văn số 4897/VP-HC ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.


Giao cho Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Tin học thành phố phối hợp với Phòng Hành chính-Tổ chức trong quý II năm 2008, lập kế hoạch đi kiểm tra một số đơn vị trong thành phố về thực hiện Thông tư 55.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện soạn thảo văn bản theo
35 mẫu văn bản.
MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN
(Kèm theo Công văn số 2108 /VP-HCTC ngày 25 tháng 3 năm 2008
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố HCM)


Mẫu số 1: Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố.
Mẫu số 2: Quyết định Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố.
Mẫu số 3: Quy định, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.
Mẫu số 4: Quyết định cá biệt của Ủy ban nhân dân thành phố (thẩm quyền chung).
Mẫu số 5: Quyết định (quy định trực tiếp) hoặc quyết định cá biệt.
Mẫu số 6: Quyết định tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố.
Mẫu số 7: Quyết định chung (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân).
Mẫu số 8: Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố.
Mẫu số 9: Chương trình của Ủy ban nhân dân thành phố.
Mẫu số 10: Công văn (ký thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố).
Mẫu số 11: Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố (thẩm quyền chung).
Mẫu số 12: Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố.
Mẫu số 13: Công văn (ký thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố).
Mẫu số 14: Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.
Mẫu số 15: Thông báo của Văn phòng HĐND và UBND thành phố.
Mẫu số 16: Công văn truyền đạt của Văn phòng HĐND và UBND thành phố.
Mẫu số 17: Công văn nhắc nhở của Văn phòng HĐND và UBND thành phố.
Mẫu số 18: Công văn Đính chính.
Mẫu số 19: Thư mời Hội nghị (hoặc mời họp).
Mẫu số 20: Mời đưa tin.
Mẫu số 21: Thư hoãn họp.
Mẫu số 22: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.
Mẫu số 23: Quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.
Mẫu số 24: Công văn của Hội đồng nhân dân thành phố.
Mẫu số 25: Quyết định của Sở - ngành thành phố.
Mẫu số 26: Công văn của Sở - ngành thành phố.
Mẫu số 26A: Thơ mời họp của Sở - ngành thành phố.
Mẫu số 27: Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận - huyện.
Mẫu số 28: Quyết định QPPL của Ủy ban nhân dân quận - huyện.
Mẫu số 29: Quyết định cá biệt của Ủy ban nhân dân quận - huyện.
Mẫu số 30: Công văn của Ủy ban nhân dân quận - huyện.
Mẫu số 30A: Thư mời họp của VP Ủy ban nhân dân quận - huyện.
Mẫu số 31: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận - huyện.
Mẫu số 32: Quyết định của Hội đồng nhân dân quận - huyện.
Mẫu số 33: Công văn của Hội đồng nhân dân quận - huyện.

Download 35 mẫu văn bản: 35mauvb_hanhchinhvn.com.zip

Tham khảo thêm:
Ngày 06 tháng 5 năm 2005, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
Thông tư này hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân.

Nội dung đầy đủ thông tư 55: tt55-2005.zip

Nguồn: diendanhanhchanh

0 Ý kiến:

Post a Comment

Hãy chia sẻ những nhận xét, góp ý của bạn với Blog kỹ năng bằng cách nhập vào khung dưới đây nhé!

- Bạn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as (Nhận xét với tư cách)Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu bạn nhé! :-)

 
Top